Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Meijering Advocatuur is een eenmanszaak.
Toepasselijkheid
Artikel 2:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, offertes en overeenkomsten tussen Meijering Advocatuur en haar opdrachtgevers, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Artikel 3:
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Meijering advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Meijering Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd mw.mr. K.I. Meijering dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advocatuur.
b. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Meijering Advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door mw.mr. K.I. Meijering dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advocatuur of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 , 7:407 lid 2 en 7:409 BW.
Declaratie
Artikel 4:
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen. Onder verschotten wordt verstaan, uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht. Kantoorkosten behelzen de vaste opslag op het honorarium voor de kosten van de kantoorfaciliteiten.
b. Meijering Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.
Betalingstermijn
Artikel 5:
De werkzaamheden worden per kwartaal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Meijering Advocatuur verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 10% van de openstaande facturen.
Aansprakelijkheid
Artikel 6:
a. Meijering Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Mutsaerts Assuradeuren BV. De aansprakelijkheid van Meijering Advocatuur jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
c. Meijering Advocatuur zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Meijering Advocatuur evenwel niet aansprakelijk.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van mw.mr. K.I. Meijering en/of van de medewerkers en/of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advocatuur.
Geschillen
Artikel 7:
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter dan zal de rechtbank van het arrondissement van de vestigingsplaats van Meijering Advocatuur bevoegd zijn.